Gehandicaptenzorg

Aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking zit diep in ons DNA. Het heeft ons hart en we zijn er deskundig in. Al sinds 1987 bieden we diagnostiek, advies, behandeling en begeleiding aan mensen met een beperking die daarnaast gedragsproblemen of psychische moeiten hebben. Wij willen dat zij het ‘gewone leven’ betekenisvol kunnen leven, in verbinding met de mensen om hen heen.

Waar werken wij?

Onze gedragsdeskundigen (orthopedagogen en psychologen) werken binnen een groot aantal christelijke (veelal reformatorische) zorginstanties voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn onder andere Adullam Gehandicaptenzorg, De Schutse, De Rozelaar, Siloah, diverse zorgboerderijen en gezinshuizen. Verder:

 • geven we vanuit onze 3 vestigingen individuele begeleiding en behandeling;
 • doen we psychologisch onderzoek voor indicatie-aanvragen voor bijvoorbeeld WLZ-zorg, (speciaal) onderwijs en werk;
 • zijn we, door onze jarenlange ervaring, expert in gedragskundige zorg in de gehandicaptenzorg.

Wat we doen

Net als iedereen kan ook iemand met een verstandelijke beperking last hebben van psychische klachten of gedragsproblematiek. Cliënten met een complexe beperking hebben dikwijls ook (bijvoorbeeld) hechtingsproblemen, een autismespectrumstoornis of specifiek syndroom. Wij bieden onderzoek, advies, behandeling en begeleiding waarbij deze principes leidend zijn:

 • We sluiten aan bij de basisbehoeften van onze cliënt.
 • We steunen hen onvoorwaardelijk.
 • We werken aan een betekenisvolle daginvulling.
 • We richten ons op de onderliggende oorzaken van probleemgedrag.

Meer over deze aanpak leest u hier.

Onderzoek en advies

Door psychologisch onderzoek krijgen we een completer beeld van de cliënt, iets wat nodig kan zijn voor bijvoorbeeld het verbeteren van de begeleiding. Verder zetten we onderzoek in bij:

 • een indicatieaanvraag voor wonen, dagbesteding, onderwijs of werk;
 • gedragsproblematiek of stoornissen zoals ADHD, autismespectrumstoornis of dementie.

Het onderzoek bestaat uit dossieronderzoek, observatie, tests, vragenlijsten en/of gesprekken met de cliënt, ouders, vertegenwoordiger en begeleiders. Onze gedragsdeskundige, meestal een orthopedagoog, doet het onderzoek onder supervisie van een orthopedagoog-generalist. De resultaten van psychologisch onderzoek zijn de basis van de adviezen over de begeleiding of behandeling van de cliënt.

Behandeling

Na (eventuele intake en) het onderzoek volgt het behandelingstraject door een van onze gedragsdeskundigen. Dit gebeurt bij cliënten met een licht verstandelijke beperking in een van onze praktijken in Ridderkerk, Barneveld of Geldermalsen, anders binnen de zorginstanties waar we werken. Onze gedragsdeskundigen hebben daar veelal een centrale rol als behandelaar en zijn verantwoordelijk voor het uitzetten van de behandelaanpak. Afhankelijk van de zorgvraag en -intensiteit wordt de behandelaanpak in overleg met andere disciplines (zoals arts, logopedist, fysiotherapeut) vormgegeven.

Begeleiding

Wij begeleiden mensen die individuele begeleiding nodig hebben. De begeleiding geven wij in onze praktijken, bij cliënten thuis of binnen de zorginstanties waar ze (deels) verblijven.

 • De begeleiding is gebaseerd op een begeleidingsplan met doelen, aanpak en evaluatiemomenten.
 • De (gespecialiseerde) individuele begeleiding draagt bij aan de sociale redzaamheid en zelfstandigheid van de cliënt. Daarbij streven we ernaar dat iemand zo lang mogelijk in de eigen omgeving kan blijven wonen.
 • We staan voortdurend in nauw contact met ouders, groepsbegeleiders en activiteitenbegeleiders en adviseren hen zo nodig.

Onze visie

Gewoon leven: dat willen we allemaal. Voor veel mensen met een verstandelijke beperking is dat echter verre van vanzelfsprekend. Toch is ieder mensenleven het waard om betekenisvol geleefd te worden, geloven wij. Daar is onze aanpak op gericht.

Behandeling en begeleiding volgens Triple-C

Binnen ons specialisme gehandicaptenzorg werken we met cliënten met een verstandelijke beperking die daarnaast veelal gedragsproblemen of psychische problemen hebben. Onze gedragsdeskundigen gebruiken de visie en methodiek van Triple-C: bij onze begeleiding en behandeling staan de menselijke behoeften van cliënten centraal, waarbij zij zo veel als mogelijk is ‘het gewone leven’ leven.

 • We sluiten aan bij de basisbehoeften van onze cliënt.
 • We steunen hen onvoorwaardelijk.
 • We werken aan een betekenisvolle daginvulling.
 • We richten ons op de onderliggende oorzaken van probleemgedrag.

Cliënten straffen, vastbinden of afzonderen willen we niet. Ons alternatief is investeren in een onvoorwaardelijke en gelijkwaardige ondersteuningsrelatie. De omgeving richten we in op de behoeften van de cliënt zodat de relatie in stand kan blijven en een betekenisvol leven mogelijk is.

Oplossingsgericht werken

Naast de visie en methodiek van Triple-C kenmerkt oplossingsgericht werken onze aanpak. We gaan ervan uit dat er een goede reden is voor bepaald (ook onacceptabel) gedrag. Oplossingsgericht werken begint bij aansluiten en erkennen, om daarna uit te bouwen wat goed gaat. Dat vereist goed luisteren en kijken.

We gaan graag met u uitgebreider in op onze visie. Neem gerust contact met ons op.

Ouders

Als uw zoon of dochter een verstandelijke beperking heeft, is de zorg voor een kind vaak omgeven door vragen en beslissingen die genomen moeten worden. Ouders hebben in die situatie behoefte aan kennis, advies en begeleiding, merken we. Wij willen een betrouwbare en persoonlijke vraagbaak en kennisbron voor u zijn, in het besef dat uw kind heel kostbaar voor u is.

Welke vragen krijgen we?

Ouders komen bij ons met heel diverse vragen die passen bij de leeftijd en specifieke behoeften. Bijvoorbeeld:

 • Mijn zoon heeft een verstandelijke beperking en is vaak agressief. Ik wil graag dat hij thuis blijft wonen. Hoe kan ik hem blijven hanteren?
 • Op welk niveau functioneert mijn dochter? Hoe sluit ik goed aan bij haar mogelijkheden?
 • Mijn kind heeft een ontwikkelingsachterstand en gedraagt zich vaak druk. Waar komt dit vandaan? Heeft hij ADHD?
 • Mijn dochter met Syndroom van Down piekert veel. Ze is somber, lusteloos, depressief. Kan ze gesprekken krijgen om zich beter te voelen?
 • Mijn kind heeft een nare gebeurtenis meegemaakt waar hij nog steeds last van heeft. Bieden jullie ook EMDR aan mensen met een verstandelijke beperking?
 • Mijn kind werd gepest op school omdat ze trager leert dan anderen. Hoe kan ze dit leren verwerken?
 • Ik denk dat mijn kind autisme heeft. Doen jullie ook tests om dat te kunnen vaststellen?

Voor u en uw kind

Sinds 1987 bieden we onderzoek, advies, behandeling en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking die ook gedragsproblemen of psychische moeiten hebben. Onze ervaren gedragsdeskundigen (allen gespecialiseerd in gehandicaptenzorg) bieden ook ondersteuning aan ouders. Samen met u en andere zorgpartners vormen we één team. Met elkaar zetten we ons in voor een betekenisvol leven voor uw kind (thuiswonend of in een zorginstelling), in verbinding met de mensen om zich heen.

 • We werken zoveel mogelijk samen met de cliënt, uw zoon of dochter, passend bij zijn of haar mogelijkheden.
 • Het is ons streven de eigen kracht van de cliënt te versterken. Dit gebeurt uiteraard in nauw overleg met u en andere zorgpartners.

Neem contact op als u meer wilt weten over wat we voor u kunnen betekenen.

Vertegenwoordigers

Als (wettelijk) vertegenwoordiger van een persoon met een verstandelijke beperking kunt u vragen hebben over de zorg en begeleiding. Bijvoorbeeld over passende activiteiten, woonvormen en zorgaanbod. Onze gedragsdeskundigen geven ook ondersteuning aan vertegenwoordigers.

Goede samenwerking is essentieel

Sinds 1987 bieden we diagnostiek, advies, behandeling en begeleiding aan mensen met een beperking die daarnaast gedragsproblemen of psychische moeiten hebben. Goede samenwerking met ouders of (wettelijk) vertegenwoordigers is daarbij essentieel. Samen met u en andere zorgpartners vormen we een team dat inzet op een liefdevol en betekenisvol leven voor de cliënt (thuiswonend of in een zorginstantie).

We werken zoveel mogelijk samen met de cliënt. Het is namelijk ons streven de eigen kracht en zelfregie van cliënten te versterken. Dit gebeurt in nauw overleg met alle (zorg)betrokkenen.

Neem contact op als u meer wilt weten over wat we voor u kunnen betekenen.

Zorginstanties

Vanaf de oprichting in 1987 richten wij ons ook op mensen met een verstandelijke beperking die gedrags- of psychische problemen hebben. Onze gedragsdeskundigen (orthopedagogen en psychologen) zijn inmiddels actief in een groot aantal christelijke (veelal reformatorische) zorginstanties voor mensen met een verstandelijke beperking. Onze visie op deze specifieke vorm van zorg bepaalt onze manier van werken.

Wat bieden wij?

 1. We leveren gedragsdeskundige zorg aan cliënten die in zorginstanties wonen. We streven ernaar dat onze medewerker(s) langdurig binnen dezelfde instantie werken.
 2. Onze gedragsdeskundigen krijgen de verantwoordelijkheid voor het behandeltraject en de uitvoering ervan. Ze bewaken en borgen de dagelijkse kwaliteit van zorg en ondersteuning die de cliënt krijgt. Dit gebeurt allemaal in nauw overleg met de betrokken behandelaars.
 3. We bieden ook losse diagnostiek- en behandeltrajecten aan individuele cliënten van zorginstanties.
 4. We werken via voorlichting en psycho-educatie aan gelijkwaardigheid, volwaardig burgerschap en een goede kwaliteit van leven van mensen met beperkingen.

Ervaren kennispartner

Door onze jarenlange ervaring in de gehandicaptenzorg is Brouwer Psychologen uitgegroeid tot een deskundige kennispartner op het gebied van gedragsdeskundige zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Zorginstanties kunnen daarom bij ons terecht voor:

 • advies over beleidsvorming;
 • teamcoaching- en scholing over thema’s als emotionele ontwikkeling, autisme, hechting, niet-aangeboren hersenletsel, seksualiteit, trauma en veroudering bij mensen met een verstandelijke beperking.

Onvrijwillige zorg

We hebben ook ruime ervaring in het voorkomen en afbouwen van onvrijwillige zorg bij mensen met een verstandelijke beperking. In het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd) zijn onze orthopedagoog-generalisten Wzd-functionaris binnen de verschillende zorginstanties waar we werken. Deze functionaris ziet toe op de inzet van de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg en de mogelijke afbouw hiervan. Ook beoordeelt de Wzd-functionaris zorgplannen waarin onvrijwillige zorg is opgenomen. Daarnaast kunnen onze orthopedagoog-generalisten de rol van extern deskundige vervullen wanneer de periode waarin de onvrijwillige zorg wordt verleend voor de tweede keer wordt verlengd.

Neem contact met ons op als u meer informatie wenst.