Privacyverklaring Brouwer Psychologen BV

Contactgegevens Brouwer Psychologen

Brouwer Psychologen BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  24478840, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe Brouwer Psychologen omgaat met persoonsgegevens, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens hoofdkantoor:

Brouwer Psychologen BV
Verlengde Kerkweg 11
2985 AZ Ridderkerk
Telefoon: 0180-426955
E-mail: info@brouwerpsychologen.nl

Reikwijdte gegevensverwerking

Dit regelement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van cliënten die bij Brouwer Psychologen onder behandeling zijn. Hieronder vallen alle vestigingen van Brouwer Psychologen, te weten Ridderkerk, Barneveld, Geldermalsen en Apeldoorn.

Begripsbepalingen

Autoriteit persoonsgegevens (AP): de toezichthoudende autoriteit, de onafhankelijke instantie, die erover waakt dat persoonsgegevens zorgvuldig en veilig worden verwerkt en sanctie op kan leggen als dit niet gebeurt.

Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG): de Europese privacywet

Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, meestal de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger

Bijzondere categorieën persoonsgegevens: persoonsgegevens waaruit etnische afkomst, religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksuele gerichtheid blijken.

Derde: iedere persoon of instantie die geen betrokkene, verwerkingsverantwoordelijke, verwerker of een persoon is die onder direct gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd is de persoonsgegevens te verwerken.

Gezondheidsgegevens: gegevens over de lichamelijke of geestelijke gezondheid van een persoon, waaronder gegevens over verleende gezondheidsdiensten waarmee informatie over de gezondheidstoestand wordt gegeven.

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, te weten de betrokkene.

Verwerker: degene die in opdracht van en voor de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Verwerking: een handeling die wordt uitgevoerd met gegevens, zoals bijvoorbeeld het inzien, vastleggen of wijzigen van gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke: degene die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Dit is de directie van Brouwer Psychologen.

Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking

Het belangrijkste doel van de verwerking van uw persoonsgegevens door Brouwer Psychologen is het aanmaken en het bijhouden van een medisch dossier. Het bijhouden van een dossier is noodzakelijk om goede hulp te kunnen bieden. Iedere zorgverlener is volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) ook verplicht een dossier bij te houden. Daarnaast is het bijhouden van een administratief dossier van belang voor de financiële afhandeling van verrichte werkzaamheden.

Het hebben van tevreden cliënten is een van onze hoogste prioriteiten. Daarom worden gegevens uit uw dossier soms ook gebruikt om de kwaliteit van onze zorg te meten, zodat wij de kwaliteit van onze behandelingen kunnen verbeteren. De verplichting voor het monitoren van de kwaliteit van onze zorg ligt vast in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).

Het verwerken van persoonsgegevens vindt alleen plaats overeenkomstig deze doeleinden. Zonder uw toestemming worden er geen persoonsgegevens verwerkt voor andere doelstellingen dan in deze verklaring aangegeven.

Geheimhoudingsplicht medewerkers Brouwer Psychologen

Alle medewerkers van Brouwer Psychologen hebben een geheimhoudingsverklaring getekend waarin zij hebben verklaard geen informatie van cliënten naar buiten te brengen. Dit gebeurt alleen wanneer u daar toestemming voor geeft of wanneer wij daar door de wet of rechter toe verplicht worden.

Gegevensverwerking door verwerkers

In bepaalde gevallen worden (persoons)gegevens door Brouwer Psychologen beschikbaar gesteld aan verwerkers. Zo moet Brouwer Psychologen in het kader van de Jeugdwet jaarlijks gegevens verstrekken (voor zover noodzakelijk) voor het uitvoeren van een controle op de productieverantwoording Jeugdwet en beoordelingsverklaring op de jaarrekening.

Brouwer Psychologen is verantwoordelijk voor het verstrekken van uw gegevens aan verwerkers. Met iedere verwerker sluit Brouwer Psychologen een verwerkingsovereenkomst af om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook bij deze verwerker goed beveiligd zijn.

Verstrekking van informatie aan derden

Brouwer Psychologen deelt in principe geen persoonsgegevens met derden, tenzij:

  • De betrokkene uitdrukkelijk en met een voorafgaand welbepaald doel toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van gegevens, bijvoorbeeld een brief aan de huisarts.
  • Bij kinderen tot en met 11 jaar dienen de gezaghebbende ouder(s) en/of de voogd toestemming te geven voor het verstrekken van informatie aan derden. Bij kinderen van 12 tot en met 15 jaar dienen zowel de gezaghebbende ouder(s) en/of voogd, als het kind toestemming te geven. Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming voor het verstrekken van informatie.
  • Het delen van de gegevens wettelijk verplicht is of noodzakelijk in het kader van een overeenkomst die de betrokkene met Brouwer Psychologen heeft gesloten.
  • De derden verwerkers zijn een taak uitvoeren in opdracht van Brouwer Psychologen (zoals de accountant).

Recht op informatie

U heeft recht op duidelijke informatie over uw behandeling of onderzoek bij Brouwer Psychologen.

Bij kinderen tot en met 11 jaar hebben de gezaghebbende ouder(s) en/of de voogd recht op informatie over de behandeling. Bij kinderen van 12 tot en met 15 jaar hebben zowel de gezaghebbende ouder(s) en/of voogd, als het kind recht op informatie. Bij kinderen vanaf 16 jaar heeft alleen het kind recht op informatie.

Recht op inzage en een kopie van uw dossier

Op uw verzoek kunt u uw dossier inzien. Uw behandelaar kan ook een kopie van uw dossier verstrekken. Een verzoek hiertoe kunt u indienen bij uw behandelaar of bij de administratie van Brouwer Psychologen via info@psychbrouwer.nl.

Bij kinderen tot en met 11 jaar hebben de gezaghebbende ouder(s) en/of de voogd recht op inzage of een kopie van het dossier. Bij kinderen van 12 tot en met 15 jaar hebben zowel de gezaghebbende ouder(s) en/of voogd, als het kind recht op inzage of een kopie van het dossier. Bij kinderen vanaf 16 jaar heeft alleen het kind recht op inzage of een kopie van het dossier.

Recht op correctie van gegevens

Wanneer u het idee heeft dat gegevens in uw dossier niet juist zijn, dan kunt u uw behandelaar verzoeken om deze gegevens te corrigeren. Dit is alleen mogelijk indien de gegevens feitelijk onjuist zijn weergegeven of wanneer het niet ter zaken doende is.

Recht op verwijdering van gegevens

Brouwer Psychologen bewaart een dossier gedurende een periode van 20 jaar. Deze periode is in de WGBO verplicht gesteld. Na het verstrijken van dit bewaartermijn wordt uw dossier vernietigd.

Wanneer u wenst dat uw dossier voor deze datum wordt vernietigd, kunt u hiervoor schriftelijke  een verzoek indienen bij de administratie van Brouwer Psychologen. Om er zeker van te zijn dat het dossier inderdaad van u is, vragen wij altijd nog aanvullende gegevens op. Wij zorgen ervoor dat uw dossier binnen een maand vernietigd wordt.

Een dossier kan niet vernietigd worden wanneer het dossier informatie bevat waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de vermelde informatie van belang is voor een ander dan uzelf. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een juridische procedure.

Vragen

Met vragen over dit privacy regelement kunt u e-mail sturen naar info@brouwerpsychologen.nl.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u dat bespreken met uw behandelaar. Wanneer u er met uw behandelaar niet uitkomt, dan kunt u onze klachtenprocedure volgen

Wanneer u onze interne klachtenprocedure gevolgd heeft en dit niet tot een oplossing heeft geleid, dan is het ook mogelijk een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.